หนังสือความรอบรู้สำหรับสอบครูผู้ช่วย

สำหรับสอบในสังกัด สพฐ. และ อปท.

เขียนโดย ครูดนตรีดอทคอม

ปรับปรุงล่าสุด 30 มิถุนายน 2560

ราคา  295 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี นายอาทิตย์  อินทร์รอด

ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่พระยา หมายเลขบัญชี 045-0-09650-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระราม 3 หมายเลขบัญชี 777-1-71411-2

สามารถแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งและหลักฐานการชำระเงินได้ที่

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สวัสดีครับเพื่อน ๆ   ที่ติดตามเว็บไซต์ของครูดนตรีดอทคอม  หนังสือความรอบรู้เล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้นำไปอ่านก่อนสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งครูดนตรีดอทคอม ได้รวบรวมจากประสบการณ์ที่ครูดนตรีดอทคอมไปสอบมาเองเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นการรวบรวมข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุดจากประสบการณ์ที่ไปสอบจริง

ซึ่งจะประกอบไปด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน  ข่าวสารต่าง ๆ  ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู    กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  รวมถึงสิ่งที่ผู้จะสอบครูผู้ช่วยต้องรู้   เพื่อนำไปใช้ในการสอนจริงในกรณีที่สอบบรรจุได้  สิ่งเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมามักจะนำมาออกข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกครั้งที่ครูดนตรีดอทคอมไปสอบมา   อีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือความพยายามในการสอบครับบางคนสอบครั้งเดียวติดเลย บางคนสอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ติด มันมีปัจจัยหลายอย่างครับเพราะว่าแต่ละคนความพร้อมไม่เท่ากัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการอ่านหนังสือ  หลักในการอ่านหนังสือ  เนื้อหาที่อ่านตรงกับที่ผู้ออกข้อสอบหรือไม่  หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมหลาย ๆ  เรื่องมารวมกันเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบ อ่านตรงประเด็นกับข้อสอบ ลืมบอกไปว่าในหนังสือเล่มนี้จะมีบางข้อที่ผมเขียนต่อท้ายข้อไว้  ออกบ่อยมาก    เป็นข้อสอบที่ผมไปสอบที่ไหนก็จะถามแบบนี้ ฝากเพื่อนๆ สังเกตด้วยนะครับ    และในโอกาสต่อไปครูดนตรีดอทคอมจะรวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบในภาค ก   เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อน  ๆ  ในการสอบภาค ก  เป็นเทคนิคเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ  อย่าลืมติดตามผลงานนะครับ

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- สรุป เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                            
- สรุปสาระสำคัญ  Thailand 4.0                                                                                                     
- สรุปสาระสำคัญการศึกษาในยุค  Thailand 4.0                                                                              
- สรุปสาระสำคัญประชาคมอาเซียน AEC                                                                                        
- การพัฒนาผู้เรียนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                                                                   
- สรุปสาระสำคัญหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551                                                        
- ตะลุยโจทย์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551                                                              
- สรุปสาระสำคัญอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กศจ.                                     
-โครงสร้างและบุคลากรของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  กศจ.                                                   
- สรุปสาระสำคัญ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                         
 (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ )
- สรุปสาระสำคัญวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                    
- ตะลุยโจทย์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                          
- สรุปสาระสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                     
- ตะลุยโจทย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                           
- สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมาย                                    
  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- สรุปสาระสำคัญวิชาการศึกษาวิชาชีพครู                                                                                         
- สรุปสาระสำคัญ    DLIT  และ DLTV                                                                                            
 
ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ
 
สาระสำคัญ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ศาสนาที่เป็นสากลจะมีความสอดคล้องกัน 3 คือ
1.สอนให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่ว ประกอบแต่ความดี
2.สอนให้มนุษย์มีความรักมีความเมตตาต่อกัน
3.สอนให้มนุษย์รู้จักเสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น
จริยธรรม คือ คุณงามความดีที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ ที่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน
คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติและผู้อื่น
 
อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง
1.ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย สบายใจ
2.สมุทัย คือ ตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา
3.นิโรท คือ ความดับทุกข์ หรือความหมดสิ้นของปัญหา
4.มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ หรือ  กระบวนการแก้ไขปัญหา
 
ธรรมอันทำให้ผู้ปฏิบัติมีความงามมีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย 2 คือ
1.ขันติ คือ ความอดทนต่อความยากลำบางและความอดกลั้นไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรง
2.โสรัจจะ คือ ความเสงี่ยมความระมัดระวังตัวในการแสดงออก
 
โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลก
1.หิริ คือ ความระอายแก่ใจ ระอายต่อการทำชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป หรือเกรงกลัวต่อความชั่วที่ทำลงไป
 
ไตรสิกขา 3 คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
1.ศีล
                สัมมาวาจา
                สัมมากัมมันตะ
                สัมมาอาชีพ
2.สมาธิ
                สัมมาวายามะ
                สัมมาสติ
                สัมมาสมาธิ
3.ปัญญา
                สัมมาทิฐิ
                สัมมาสังกัปปะ
 
หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ พุทธโอวาท 3
1.ละเว้นความชั่ว
2.ทำแต่ความดี
3.ทำจิตใจให้ผ่องใส
 
ไตรลักษณ์ 3 คือ ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงลักษณะโดยธรรมชาติ 3
1.อนิจจาตา คือ ความเป็นของไม่เที่ยง
2.ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์
3.อนัตตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน
 
นิวรณ์ 5 คือ ธรรมอันกลั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี  (เครื่องกีดขวาง)
1.กามฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในกาม หรือเพ่งเล็งอยากได้ในกามคุณ 5
2.พยาบาท คือ ความขัดเคืองความแค้นใจ ความโกรธ ความชิงชัง
 
 
สาระสำคัญ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ หมายถึงบุคคลใด
ตอบ ข้าราชการครู
 
2.บุคลากรทางการศึกษาหมายถึงบุคคลในข้อใด
ตอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้บริหารการศึกษา ,ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
 
3.หน่วยงานทางการศึกษาหมายถึงข้อใด
ตอบสถานศึกษา,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
 
4.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อย่อว่า
ตอบ  ก.ค.ศ
 
5.ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ค.ศ. คือบุคคลใด
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
6.ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 
7.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ตอบ 4  ปี
 
8.ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือบุคคลใด
ตอบ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
9.ผู้ที่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร
ตอบ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
 
10.ข้าราชการครูละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันคราวเดียวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกว่ากี่วันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ตอบ 15 วัน