ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ โดยมีรายละรายละเอียดดังนี้
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   
จำนวนที่รับ 4   อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ     15,000  บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 
          ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เลขที่ 160/4  หมู่ที่  1   ตำบลท่าศาลา   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  14-20  มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
         
             กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มบริการ และบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   1  อัตรา
ค่าตอบแทน   13,800  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   4   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านเคมีเทคนิค)   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (ด้านต่างประเทศ )   1   อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000  บาท
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.ipthailand.job.thai.com หรือ www.ipthailand.go.th (หัวข้อสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา) ได้ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน 2560  ถึง  22  มิถุนายน 2560   ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
         
           กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่  1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุขปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                  
จำนวน  17  อัตรา
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                  
จำนวน   3  อัตรา
(ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                 
จำนวน   1  อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                
จำนวน   3  อัตรา
                                
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                              
จำนวน   1  อัตรา
                               
นิติกรปฏิบัติการ                                                                
จำนวน   2  อัตรา
                               
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                       
จำนวน   2  อัตรา
                               
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ                       
จำนวน   1  อัตรา
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                        
จำนวน   1  อัตรา
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        
จำนวน   3  อัตรา
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                         
จำนวน   3  อัตรา
 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                            
จำนวน   4  อัตรา
 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน           
จำนวน   1  อัตรา
 
โภชนากรปฏิบัติงาน                                                         
จำนวน   1  อัตรา
 
 
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.ddc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่  12-30  มิถุนายน 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร  คือวันที่  30  มิถุนายน 2560  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา  16.30  น.
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมควบคุมโรค
         
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 12 ตำแหน่ง 44 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งคนงาน(บริการชุมชน)          
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนงาน (กรุยทาง ถางป่า)     
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนงาน (บรรเทาสาธารณภัย)   
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งคนสวน                            
รับสมัครจำนวน 7 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ       
รับสมัครจำนวน 5 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ            
รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล        
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                                
รับสมัครจำนวน 6 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                        
รับสมัครจำนวน 4 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                      
รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก                      
รับสมัครจำนวน 5 อัตรา
 
 
 
              ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ตั่งแต่วันที่  19- 27 กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ
 
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
         สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน  15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า)
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. (สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือคอมพิวเตอร์)
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเตอร์เน็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย ถึงวันที่ 21 มิ.ย 60 ที่เว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th หรือ https://mots.job.thai.com  ตลอด 24 ชั่วโมง
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมควบคุมโรค