เมื่อไม่นานมานี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ว่า นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม รักเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยสาระสำคัญของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 พอสรุปได้ดังนี้

education4.0

1.เน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์

โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มรายวิชาการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์จากวิชาหลักที่เรียนในชั้นเรียนได้ เพื่อให้เด็กเข้าใจในวิชาเรียนอย่างลึกซึ้ง

2.เน้นการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ

รมช.กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ ฉะนั้นจึงได้มีการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp,รวมไปถึงการจัดทำแอพพลิเคชั่นด้านภาษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น

3.เน้นการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

ซึ่งสองวิชานี้เป็นวิชาที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้และประสานวิชาคำนวณและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึงต่างชาติอีกต่อไป

4.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่

ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะนำมาใช้ในปี 2561 และอาจจะมีการเพิ่มวิชาเรียนใหม่ๆขึ้นมาด้วย หรือนำวิชาเก่าๆมาสอนใหม่ด้วยเช่นกัน

5.ปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว

จะมีการสร้างตำราเรียนขึ้นมาให้เพื่อให้สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น และจะมีการเพิ่มแบบฝึกหัดและมีลิ๊งค์เชื่อมโยงแบบออนไลน์เพื่อนให้นักเรียนสะดวกในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม

6.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

คือการที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นพยายามที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กโดยการให้เด็กนั้นไปเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า และจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่ยังไม่สำเร็จเพราะมีบางฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยนั่นเอง แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามที่จะชี้แจงให้เห็นว่ามันดีต่อตัวของเด็กๆเองและได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและวิชาการอีกด้วย

สาระสำคัญของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่เราได้นำเสนอไปให้ทุกคนได้เห็นนั้นเป็นแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีผลดีต่อการศึกษาไทยอย่างมากแน่นอน 

เรียบเรียงโดย : ครูดนตรีดอทคอม