ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือ “วันอาสาฬหบูชา” โดยในปี 2560 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม หลายท่านคงเตรียมตัวที่จะไปทำบุญกันแล้วนะครับ วันนี้ผมจึงสรุปความเป็นมาของวันนี้มาฝากทุกๆ ท่านกันครับ
ความหมายของอาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"
อาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ
อาสาฬห =  เดือน ๘ ทางจันทรคติ
บูชา = การบูชา
 
เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา คือ
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือการที่โกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่โกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า
buddha1
กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา
ตักบาตร 
ทำบุญ บำเพ็ญกุศล
เวียนเทียน 
 
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ทุกๆท่านคงได้ทราบความหมายและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาไปกันบ้างแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านที่เข้ามาอ่าน อย่างไรก็ตามเราควรที่จะรักษาวัฒนธรรมไทย และพุทธศาสนาของเราให้อยู่คู่กับเราไปนานๆไปเสื่อมหายไปตามกาลและเวลานะครับ