สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้ง  วันนี้จะพูดถึงเรื่องของ  เงื่อนไขสัญลักษณ์    เป็นอีกเรื่องที่นิยมออกข้อสอบในการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการในทุกกระทรวง    เรื่องนี้ผมจะยกตัวอย่างจากโจทย์ที่ง่าย ๆ  ก่อนนะครับ เพื่อให้เพื่อน ๆ  เข้าใจการแก้ปัญหาและโจทย์ก็จะค่อย ๆ   ยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ

โจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณาข้อสรุปทั้งสองในแต่ละคำถาม โดยยึดหลักในการตอบคำถามดังนี้ 

ตอบ  ก  ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข (ถูกทั้ง เงื่อนไข )

ตอบ  ข  ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือเป็นเท็จตามเงื่อนไข (ผิดทั้ง เงื่อนไข )

ตอบ  ค  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงตามเงื่อนไข (ไม่แน่ชัดทั้ง 2  เงื่อนไข )

ตอบ  ง  ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง ( ทั้ง 2  เงื่อนไขแตกต่างกัน)

จากโจทย์จะให้มาดังนี้ครับ

A > D > M < C

R < D < N

ข้อที่  1                  ข้อสรุปที่  1  A > M    

                                ข้อสรุปที่  2  N >D      

ข้อที่  2                  ข้อสรุปที่  1  A > C    

                                ข้อสรุปที่  2  D < C      

ข้อที่  3                  ข้อสรุปที่  1  C > M    

                                ข้อสรุปที่  2  M < A   

ข้อที่  4                  ข้อสรุปที่  1  M > A    

                                ข้อสรุปที่  2  R > N        

 

ข้อ  1                     ข้อสรุปที่  1  A > M     จริง

                                ข้อสรุปที่  2  N >D    จริง

                        ตอบ.    ก       แนวคิด

ข้อสรุปที่  1  A > M   

จากโจทย์    A > D > M  < C

 สังเกตว่า   A มากกว่า  D    และD มากกว่า M    

 จากข้อสรุปที่  1  A > M       เพราะฉะนั้น  เป็นจริงตามเงื่อนไข

ข้อสรุปที่  2  N > D

จากโจทย์    R < D < N

สังเกตว่า   R น้อยกว่า  D   และ  N มากกว่า D    

จากข้อสรุปที่  2  N >D     เพราะฉะนั้น  เป็นจริงตามเงื่อนไข

 

ข้อ  2    ข้อสรุปที่  1  A > C     ไม่แน่ชัด

             ข้อสรุปที่  2  D < C     ไม่แน่ชัด

             ตอบ.    ค       แนวคิด

ข้อสรุปที่  1  A > C    

จากโจทย์     A > D > M < C

สังเกตว่า   A มากกว่า  D    และD มากกว่า M   แต่   M น้อยกว่า  C      

ถ้าเจอเครื่องหมาย

แหลมชนแหลม    > <                    กว้างชนกว้าง    <   >

             ให้ตอบได้เลยว่า  ไม่แน่ชัด 

 

ข้อสรุปที่  2  D < C      

จากโจทย์    A > D > M < C

สังเกตว่า   A มากกว่า  D   และ D มากกว่า M   แต่ M น้อยกว่า  C   เจอเครื่องหมาย  แหลมชนแหลม

ตอบได้เลยว่าไม่แน่ชัด    

 

ข้อ  3       ข้อสรุปที่  1  C > M     จริง

                 ข้อสรุปที่  2 M < A    จริง

              ตอบ.    ก       แนวคิด

ข้อสรุปที่  1  C > M   

จากโจทย์    A > D > M < C

สังเกตว่า   C มากกว่า  M  จริง

จากข้อสรุปที่  1  C > M   เป็นจริงตามเงื่อนไข

ข้อสรุปที่  2  M < A      

จากโจทย์    A > D > M < C

สังเกตว่า   A มากกว่า D   และมากกว่า  M    

จากข้อสรุปที่  2  M < A     เป็นจริงตามเงื่อนไข

 

ข้อ  4    ข้อสรุปที่  1  M > A     เท็จ

             ข้อสรุปที่  2  R > N      เท็จ

               ตอบ.    ข       แนวคิด

ข้อสรุปที่  1  M > A    

จากโจทย์    A > D > M < C

สังเกตว่า   M น้อยกว่า D และน้อยกว่า A  จริง

จากข้อสรุปที่  1  M > A     เป็นเท็จ

ข้อสรุปที่  2  R > N      

จากโจทย์    R < D < N

สังเกตว่า   R น้อยกว่า D   และน้อยกว่า  N    

 จากข้อสรุปที่  2  R > N      เป็นเป็นเท็จ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเงื่อนไขสัญลักษณ์   ในฉบับต่อไปผมจะนำโจทย์ที่ซับซ้อนกว่านี้มาอธิบายแนวทางการแก้ปัญหาให้ฟังกันอีกนะครับ   อย่าลืมติดตามกันนะครับ ตอนนี้ครูดนตรีดอทคอมทำหนังสือความรอบรู้ออกมา 1  เล่ม     อย่างไงเพื่อน ๆ   ก็อย่าลืมนำไปอ่านกันนะครับเนื้อหาตรงประเด็น  อัดแน่นด้วยข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด พร้อมกับแนวข้อสอบแนวใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบัน  เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบครูผู้ช่วยกันครับ

 

บทความโดย : ครูดนตรีดอทคอม