วันนี้ผมมีเลขอนุกรมอีกแบบหนึ่ง  ที่มักออกข้อสอบมาบอกครับ  มันคืออนุกรมแบบ ผลบวกของเลข  2  ตัวแรก จะได้ตัวเลขตัวถัดไป

 3       3        6        4        4        8        5        5        ……………….

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.20                                         ข.10

ค.40                                         ง.50

จากโจทย์จะสังเกตว่า  3+3  ได้  6        4+4  ได้  8     5+5ได้ ………   แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   10   คือข้อ

ข. นั่นเอง

 

4        7        11      4        8        12      4        9        …………………

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.12                                         ข.13

ค.14                                         ง.15

จากโจทย์จะสังเกตว่า  4+7  ได้  11        4+8  ได้  12     4+9ได้ ………   แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   13   คือข้อ ข. นั่นเอง

*หรือถ้าเจออนุกรมคล้าย ๆ  กันแบบนี้อาจจะคิดแบบก้าวกระโดดก็ได้* 

 

25      2        27      …………         2        28      27      2        29

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.16                                         ข.26

ค.36                                         ง.46

จากโจทย์จะสังเกตว่า  25+2  ได้  27       …… +2  ได้  28     27+2  ได้  29   แน่นอนตัวถัดไปต้องเป็น   26   คือข้อ ข. นั่นเอง

 

…….   …….. 22      20      3        23      20      4        24

จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.20,3                                       ข.20,1

ค.20,2                                       ง.20,5

จากโจทย์จะสังเกตว่า  20+3  ได้  23       20 +4  ได้  24        ……..+…….  ได้  22   แน่นอน

20,2  คือคำตอบข้อ ค. นั่นเอง

 

50      2        100    51      3        153    52      4        …………..

 จากโจทย์ก็จะให้ตัวเลือกมาครับ

ก.204                                        ข.206

ค.208                                        ง.209

จากโจทย์จะสังเกตว่า  50*2  ได้  100       51 *3  ได้  153       52*4  ได้  208  

คือคำตอบข้อ ค. นั่นเอง

          อนุกรมแบบนี้ถ้าเพื่อน ๆ    ฝึกฝนทำบ่อย ๆ    จะสังเกตอนุกรมได้อย่างแม่นยำ  และบางทีอาจจะมีเทคนิคเฉพาะตัวได้อีกด้วย   อย่างเช่น ข้อ 2   ที่ทำได้ 2 แบบไงครับ แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ สวัสดีครับ

 

บทความโดย ครูดนตรีดอทคอม